banner ngang1 8

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 10930 

Tieuhoc.daytot.vn đã sưu tầm và giới thiệu những Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 có đáp án. Mời thầy cô, phụ huynh cùng các em tham khảo.

 

 

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 

 

1. What was the matter with him? He ……. . a toothache
A. to have          B. have           C.  has             D. had
2. What subject is he ……… now? Vietnamese.
A. to learn          B. learn           C. learning    D. learned
3. ………… did she go yesterday morning? She went to the bookshop.
A. What              B Where        C. When         D. Why
4. Are you free ……. . the evening? Yes, I am.
A. in                    B. on               C. at                 D. to
5. She is going to ……… television tonight.
A. sing                B. play            C. stay             D. watch
6. . . . . . . . . . . . . is that ? It’s my teacher .
A. What              B. Who           C. Where        D. How
7. Does she like sandwiches ? ………………….
A Yes, she do                            B. Yes, she is 

C. Yes, she does                        D. Yes, she like 
8. This is Mai. …………. mother is a doctor.
A his                   B. she              C. her             D. his
9. She …………. a banana .
A. wants            B. want           C. to want       D. wantes
10. What is it ? It is …………….
A. eraser            B. an eraser  C. eraers         D. a eraser 
11. He is ………………. Vietnam
A. from               B. on               B. in                D. at
12. . . . . . . . . . . . . is that ? It’s my teacher .
A. What              B. Who            C. Where       D. How
13. Does she like sandwiches ? ………………….
A Yes, she do    B. Yes, she is  C. Yes, she does                   D. Yes, she like 
14. This is Mai. …………. mother is a doctor.
A his                   B. she              C. her             D. his
15. She …………. a banana .
A. wants            B. want           C. to want       D. wantes
16. What is it ? It is …………….
A. eraser            B. an eraser  C. eraers         D. a eraser 
17. He is ………………. Vietnam
A. from               B. on               B. in                D. at
18. It is not hot . . . . . . . . . . . . the winter.
A. on                   B. in                C. at                 D. under
19. I don’t like Maths ……………it is difficult.
A. and                 B. but              C. so                D. because
20. What’s the matter…………you?
A. in                     B. with           C. on               D. of
21. Do you like English? Yes,I……….
A. do                   B. am               C. like             D. don’t
22. He often………………to school in the morning
A. gos                 B. going          C. goes           D. to go
23. They are from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Singapore B. Vietnamese C. English D. American
24. His birthday is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 1st.
A. at                    B. on               C. in                D. about
25. A . . . . . . . . . . . works in a hospital.
A. Teacher         B. worker      C. Nurse          D. farmer
26. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reading a book about Santa Claus.
A. can                 B. do               C. am              D. are
27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . you like to play hide and seek with me?
A. Would           B. Could         C. Do               D. If
28. Did you . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teacher’s Day last month?
A. celebrated                             B. celebrating                        

C. celebrate                              D. celebrater
29. Does he . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a sore-throat?
A. has                 B. had             C. have           D. having
30. We went to the cinema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. today             B. yesterday  C. tomorrow   D. next Sunday
31. A housewife often does . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. homework                             B. Housework                      

 C. hardwork                              D. exercises
32. It’s hot in Summer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
A. is it                 B. isn’t it        C. do it            D. does it
33. …… your birthday? It’s in May.
A. What’s           B. When’s     C. It’s              D. Where’s
34. Would you like . . . . . milk? No, thanks
A. an                   B. A                  C. some         D. one
35. Can you swim, Mai?No, . . . . . .
A. I can               B. I can’t        C. he can        D. he can’t
36. What’s time is it? It’s seven- fifty- five.
A. 7. 55              B. 7. 15           C. 7. 25           D. 7. 45
37. What . . . . . does Peter study at school? - He has Maths, English, Art….
A. objects          B. subjects     C. Food           D. drink
38. Why do you like Music? Because I like …. . .
A. to read           B. to draw       C. to write      D. to sing
39What’s the matter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . you?
A. for                  B. to                C. with            D. on
40. I have. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cough.
A. the                  B. a                  C. an                D.  any

 

Các em tải đáp án ở file đính kèm nhé. Chúc các em học tập thật tốt. 

 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú
  Tải file đính kèm  bai-tap-trac-nghiem-tieng-anh-lop-5.doc

 
Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 7 đánh giá
4.1 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top