Bài tập ôn thi Olympic tiếng anh lớp 3

 - Người đăng bài viết: nguyễn thị linh  - Chuyên mục :  Đã xem: 2392 

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc Bài tập ôn thi Olympic tiếng anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo.

 

I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)
1. This ...............a house.
A. are                 B. is                     C. you                      D. her
2. I ..... Andy.
A. are                 B. am                   C. is                         D. you
3. You ........ Long.
A. is                   B. be                    C. are                       D. am
4. This .................a desk.
A. is                   B. are                   C. you                      D. he
5. She......................Mary.
A. am                 B. is                     C. are                       D. he
6. This is ................ruler.
A. a                    B. an                    C. and                      D. end
7. Hello, ................Sean.
A. you                B. am                   C. I'm                        D. I
8. What's .........name?
A. she                B. he                    C. you                       D. her
9. This isn't ....................bag.
A. he's               B. his                    C. me's                     D. you's
10.Good mo... ning, Peter.
A. w                   B. t                       C. r                           D. q
11. Loo........ at the dog.
A. t                    B. k                      C. b                           C. c
12. Sing a s.........ng.
A. o                   B. w                      C. u                           D. q
13.W.. ..o is she? She is Mary.
A. t                    B. h                      C. w                           D. q.
14.This is m.. ..school.
A. e                   B. w                      C. y                            D.a
15. How ....re you ?
A. e                   B. s                      C. a                             D.o
16.Ope.. ...the book, please.
A.t                     B. h                      C. n                             D.r
17.Hi.....name is Peter.
A. w                   B. S                      C. a                             D.t
18.Nice to meet .......................
A. I                     B. me                   C. he                           D. you
19. My ..... is Jenny.
A. your                B. name               C. game                       D. name's
20.Do you like..................?
A. look                B. books              C. ten                           D. sing
21. Stand ......, please.
A. down               B. up                   C. in                             D. on
22. Sit ......., please.
A. down               B. up                   C. in                             D. on
23. Alice ....... a cat.
A. you                 B. he                   C. she                           D. has
24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: - ........, Bob.
A. Nice to meet you                         B. See you later
C. Goodbye                                     D. Good night
25. Goodbye ........
A. Nice to meet you.                         B. See you later
C. Good morning                               D. Good evening
26. ...... to ...... you, Nam.
A. Nice – meet     B. Fine – hi            C. You – me                 D. He – she
27. ......... your name?
A. What               B. What's               C. How's                       D. Why's
28. .....................are you?
A. What               B. How                   C. How's                      D. What's
29. I'm fine, ..................you.
A. thank               B. thanks               C. good                        D. bye
30. I'm fine, thank you. .............you ?
A. you                  B. And you             C. And                         D. Bye
II. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng: (34 câu)
31. St _ nd up!
32. See _ _ _ again
33. Ei _ ht
34. Tab _ e
35. School-b _ g
36. Th _ ee
37. T _ ank you very much
38. no_ebook
39. Hi, Alice. I _ _ Tommy
40. Teach _ r
41. Hi. How _ _ _ you?
42. Tab_ e
43. C_air
44. Wh _ t is this?
45. Lis _ en to me, please.
46. Let's sing a s _ ng.
47. Bye. See you late _.
48. Is this a penc _ l?
49. This is _ doll.
50. _ ice to meet you.
51. No, it is n _ t.
52. Is this a penc_l ?
53. My name _ _ Peter.
54. My _ame is Alice.
55. I'm fine, _ _ _ _ _ you.
56. Look at the boa_d
57. This is my r_ler.
58. This is a do_l.
59. I_ is a pencil.
60. Is this _ chair ?
61. Listen t_ the teacher.
62. Go_ _ morning, students.
63. L_ ok at the board!
64. Nice to me _ t you.
III. Nối cặp từ tương ứng: (62 câu)
Phần 1: câu 65-74
1. Board     2. paper       3. chalk            4. butterfly       5. Good – bye
6. Nine       7. open        8. cat               9. eraser          10. hello
a. giấy        b. mở          c. con mèo       d. tạm biệt        e. bảng
f. số chín    g. cục tẩy     h. xin chào       i. con bướm      j. phấn
1......2......3.........4...........5..........6.........7...........8...........9........10........

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top