Một số dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3

 - Người đăng bài viết: Đặng Thị Ngọc Trang  - Chuyên mục :  Đã xem: 3411 

Trung tâm văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc một số dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3

 

Name:            ___________________________                       Marks:

  • Complete the words:
  • They’re fl_ing k_te_.    

2.   Mai is in the di_ing room.       

  • Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.
  • Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.
  • Ha_  she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.
  • Circle the odd one out:

            1.  Mother                  school            father                          sister

            2.  Big                         book               pen                              ruler

            3.  Bedroom               kitchen           bathroom                   garden

            4.  She                        he                    living room                I

            5. Sunny                     windy             rainy                           tortoise

            6.  Am                         weather           are                              is

            7.  Dog                        bird                  fish                            robot

            8. Ship                        doll                 ball                             have

      III.  Select and circle A, B or C:

            1/ What are they doing? – They are _____ with paper boat.

               A.  doing                B.  making                  C.  playing

            2/ Has she got any pet? – No, she_____.

               A.  has                      B.  hasn’t                  C.  haven’t

            3/ How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

               A.  chair                B. chairs                        C.  x

            4/ What’s Mai doing? – She ______.

               A.  play cycling     B.  cycling                 C.  cycles

            5/ How old is your_______? – He’s thirty-four.

               A. sister                 B.  mother               C.  father

            6/ What is the---------- today?

               A.  activity B.  colour                    C.  weather

            7/--------- many cats do you have?

               A.   Why              B.  How                          C.  What

            8/ what _____ are your dogs? – They are black and white.

               A.  colour               B.  yellow              C.  sunny

      IV. Read and complete the table:

        Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms and two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the house

Numbers

Living room(s):  

 

 

 

 

 

Two

    V. Matching:

1. How old is your father?

2. How old are you?

3. Where are her dolls?

4. What is he doing?

5. What are they playing?

6. What’s the weather like today?

7. Has she got a robot?

8. How many goldfish have you got?

9. Where are your yo-yo?

10. what colour are your roses?

11. How many bedrooms are  there in your house?

12. Where is your cat?

13. What is your mother doing?

14. What colour is it?

15. Where is Mai?

A. They are behind the picture.

B. They are playing hide-and-seek.

C. He is thirty-two

D. He’s making paper boats.

E. She’s in the garden.

F. No, she hasn’t.

G. It is violet.

H. He’s chasing a rat.

I. I’ve got five goldfish.

J. I’m nine.

K. They are over there, on the chair.

L. They are red.

M. It’s windy and cloudy.

N. There are three.

O. She’s cooking in the kitchen.

 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top