Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 - phần 2

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục : Các bài tập mẫu

Tieuhoc.daytot.vn giới thiệu Một số dạng Toán cơ bản lớp 4 được phân chia theo từng dạng bài, giúp các em nắm bắt lại kiến thức, luyện đề hiệu quả.

 

 

9. CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHIA HẾT

 

Bài 1: Trong giờ tập thể dục của lớp 4a thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng .lúc thì cho xép hàng 8 ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng 3 hàng 2 vẫn thấy vừa đủ .Các bạn tính xem lớp 4a có bao nhiêu bạn biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài 2: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa .Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết .Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40

Bài 3: Ở một bến cảng có ba con tàu A, B, C. Tàu A cứ 3 ngày cặp bến 1 lần, tàu B là 4 ngày cặp bến 1 lần, tàu C là 5 ngày. Nếu một hôm nào đó cả ba tàu cùng cặp bến thì hỏi sau bao nhiêu ngày ba tàu lại cùng cặp bến.

Bài 4: Trong giờ tập thể dục của lớp 4 b thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng .lúc thì cho xép hàng 8 ,lúc xép hàng 6,lúc lại xép hàng 4,hàng 3 hàng 2 đều thấy hàng cuối thiếi 1 người .Các bạn tính xem lớp 4b có bao nhiêu bạn .Biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài 5: Trong giờ tập thể dục của lớp 4 c thầy giáo cho các bạn học sinh xép hàng. Lúc thì cho xép hàng 8, lúc xếp hàng 6, lúc lại xếp hàng 4, hàng 3 hàng 2 đều thấy thừa  1 người . Các bạn tính xem lớp 4c có bao nhiêu bạn, biết biết số học sinh là số nhỏ hơn 48.

Bài 6: Mẹ có một số táo mẹ xếp vào đĩa . Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì đĩa cuối đều thiếu 2 quả . Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo ? Biết số táo lớn hơn 30 nhỏ hơn 40.

Bài 7: Một ông tướng cầm quân đi dẹp giặc .Ông cho quân xép hàng 10 thì thấy hàng cuối thiếu 1 người ,thấy vậy ông lại cho quân xếp hàng 9 thì thấy hàng cuối vẫn thiếu 1 người;thế là ông lại cho quân xếp hàng 8  thì hàng cuối vẫn thiếu 1 người. Ông bèn cho xếp  hang 7; 6; 5; 4 ; 4; 2 đều vẫn như vậy.

Tính hộ xem ông tướng có bao nhiêu quân biết số quân của ông ít hơn 5000

------------------------------------------------

 

10. CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN TỪ A SANG B ; B SANG C; C SANG ...

 

Bài 1: Ba kho chứa 560 tấn thóc. Nếu chuyển 30 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ 2 Sau đó chuyển 25 tấn từ kho thứ 2 sang kho thứ 3 rồi chuyển 12 tấn từ kho thứ 3 sang kho thứ nhất thì số thóc ở 3 kho bằng nhau .Tính số thóc mỗi kho.

Bài 2 Ba kho chứa 240 tấn thóc .Nếu chuyển 25 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ 2 Sau đó chuyển 35 tấn từ kho thứ 2 sang kho thứ 3 thì số thóc ở 3 kho bằng nhau. Tính số thóc mỗi kho.

Bài 3: Ba lớp 4a;4b;4c đi trồng cây cả 3 lớp trồng được 120 .Số cây lớp 4a và 4 b trồng được là 70 cây ;số cây lớp 4b và 4c là 90 cây ;số cây lớp 4c và 4a là 80 cây . Tính số cây mỗi lớp .

---------------------------------------------------

 

11.CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ THÊM BỚT TỬ SỐ MẪU SỐ ,CẢ TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ

 

* TÌM PHÂN SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ.

 

VD1: Cho phân số có tổng của tử số và mấu số  là 68. Tìm phân số đó biết nếu chuyển 6 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì phân số có giá trị bằng 1.

* Tìm số tự nhiên a sao cho khi bớt cả tử số và mẫu số đi a đơn vị thì ta được phân số mới . (Hiệu sẽ không thay đổi dựa vào hiệu để giải)

VD2: Cho phân số 35/45 .Tìm số tự nhiên a sao cho khi ta bớt cả tử số và mẫu số di a đơn vị thì ta đ­ợc phân số 2/3.

*Tìm số tự nhiên a sao cho khi thêm cả tử số và mẫu số a đơn vị thì ta đ­ợc phân số mới . (Hiệu sẽ không thây đổi dựa vào hiệu để giải)

VD3: Cho phân số 17/25 .Tìm số tự nhiên a sao cho khi ta bớt cả tử số và mẫu số di a đơn vị thì ta đ­ợc phân số 2/3.

-Tìm số tự nhiên a sao cho khi thêm (hoặc bớt) tử số đi a đơn vị ta được phân số mới .(Mẫu số không đổi cần dựa vào mẫu số để giải)

VD 4: Cho phân số 34/90 .Hỏi phải bớt tử số bao nhiêu đơn vị để đ­ợc phân số có giá trị bằng 1/5

*Tìm số tự nhiên a sao cho khi thêm hoặc bớt mẫu số a đơn vị ta được phân số mới. (Tử số không đổi cần dựa vào tử số để giải )

BÀI TÂP

1. Cho phân số 35/54 Hỏi phải bớt tử số đi bao nhiêu đơn vị để đ­ợc phân số 5/9.

2.Cho phân số 15/54 Hỏi phải bớt mẫu số đi bao nhiêu đơn vị để được phân số 3/10.

* Chuyển từ tử số xuống mẫu số a đơn vị (hoặc mẫu số lên tử số a đơn vị thì phân số có giá trị...) Tổng của tử số và mẫu số không thay đổi dựa vào tổng để giải .

Ví dụ : Cho phân số 13 /47 Hỏi phải chuyển bao nhiêu đơn vị từ tử số xuống mẫu số để đư­ợc phân số 1/5.

CHÚ Ý:Dạng bài này cần xác định hiệu của tử số và mẫu số ( L­u ý khi có cụm từ phân số bằng 1 nghĩa là tử số bằng mẫu số)

Bài 1: Cho phân số có tổng của tử số và mấu số  là 68 Tìm phân số đó biết nếu chuyển 6 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì phân số có giá trị bằng 1.

Bài 2. Cho phân số 35/54 Hỏi phải bớt tử số đi bao nhiêu đơn vị để đ­ợc phân số 5/9.

 

12. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN DÁY SỐ THEO QUY LUẬT

* DÃY SỐ TỰ NHIÊN

* DÃY PHÂN SỐ

 

13. CÁC DẠNG TOÁN KHỬ

 

Bài 1: Mua 3 lọ mực và 4 cái bút hết 25000 đồng .

            Mua 5 lọ mực và 4 cái bút hết 31000 đồng . 

 Tính giá tiền mỗi loại.

                                     

Bài 2: Minh mua 5 quyển vở và 8 quyển sách hết 75500 đồng.

           Tâm mua 3 quyển sách và 10 quyển vở hết 73000 đồng.

       Tính giá tiền mỗi loại.

                   

Bài 3: Mua 3 m vải hoa và 7 m vải xanh hết 370 000 đồng

         Mua 4 m vải hoa và 5 m vai xanh phải trả 320 000 Đồng.

  Tính giá tiền 1m vải mỗi loại.

                                            

Bài 4: Minh mua 5 quyển vở và 8 quyển sách hết 42000 đồng.

           Biết một quyển sách có giá gấp 2 lần 1 quyển vở.

   Tính giá tiền mỗi loại

                       

----------------------------------------------------------------

 

14. BÀI TOÁN GIẢ THIẾT TẠM

 

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu  con

Một trăm chân chẵn

Hỏi có bao nhiêu gà bao nhiêu chó?

 

15. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUA TRỒNG CÂY

 

16. MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ-LẬP TỈ SỐ- NHÓM

 

Bài 1 : Một trường tiểu học có 560 học sinh và 25 thầy cô giáo .Biết cứ có 3 học sinh nam thì có 4 học sinh nữ và cứ có 2 thầy giáo thì có 3 cô giáo. Hỏi trường đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Bài 2

    a) Nhân dịp đầu xuân khối 4 trường tiểu học Nga Điền tổ chức trồng cây. Cả 3 lớp trồng được 230 cây .Tìm số cây mỗi lớp biết cứ lớp 4a trồng được 3 cây thì 4b trồng được 2 cây . Cứ lớp 4b trồng được 3 cây thì lớp 4c trồng được 4cây.

   b) Đường từ nhà Lan đến trường dài 3 km dọc theo 2 bên đường người ta trồng cây cứ 1 cây phi lao lại đến 1cây phi lao nữa đến cây bạch đàn rồi đến 1 cây xoan. Mỗi cây cách nhau 20 m. Hỏi trồng mỗi loại có bao nhiêu cây biết trồng cả 2 đầu đường. (Nên dùng nhóm)

 

17. MỘT SỐ BÀI TOÁN GIẢI NGƯỢC  TỪ   CUỐI

 

Bài 1: Lan có một số nhãn vở .Lan tặng Mai 1/2  số nhãn vở và 1chiếc. Lan tặng Hoà 1/2  số nhãn vở còn lại  và 2 chiếc .Lan tặng Nga 1/2  số nhãn vở còn lại sau 2 lần và 3 chiếc .Cuối cùng Lan còn lại 6  chíêc cho Mình .Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu nhãn vở ,và tặng mỗi bạn bao nhiêu nhãn vở.

Bài 2, Một bà đem trứng đi chợ bán .Lần đầu bà bán 1/2  số trứng và 1/2 quả trứng. Lần 2 bà bán 1/2  số trứng còn lại và 1/2 quả trứng .Lần thứ 3 bà bán 1/2 Số trứng còn lại sau 2 lần đầu và 1/2  quả trứng nữa thì vừa hết . Hỏi bà đem ra chợ bán bao nhiêu quả trứng.   

Bài 3: Mai có một số bông hồng ,Mai tặng Nga 1/2  số hoa Mai có. Tặng Đào 1/2  số còn lại .Cuối cùng Mai còn 7 Bông  dành cho mình. Hỏi Mai đã tặng mỗi bạn bao nhiêu bông hoa.

-------------------------------------------------------------

 

18. DẠNG TOÁN CÔNG VIỆC

 

Bài 1:Bác An làm một công việc hết 8 giờ. Bác Bình cũng  công việc ấy hết 5 giờ .Hỏi nếu 2 bác cùng làm công việc ấy thi sau bao nhiêu giờ sẽ hoàn thành?

Bài 2: Nếu bể không có nước vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ sẽ đầy bể.Nếu bể không có nước vòi thứ 2 chảy trong 5 giờ sẽ đầy bể. Hỏi nếu bể không có nước cùng 1 lúc cho cả 2 vòi chảy trì trong bao lâu sẽ đầy bể?

Bài 3: Bác Minh làm Một công việc hết 8 giờ. Bác Tâm cũng công việc ấy làm hết 5 giờ . Đầu tiên bác Minh làm một mình sau khi làm được 4 giờ thì bác Tâm đến làm cùng với bác Minh .Hỏi sau bao nhiêu lâu nữa thì hai bác làm xong công việc đó?

Bài 4: Bác An làm một công việc hết 8 giờ. Bác Bình cũng  công việc ấy hết 5 giờ. Lúc đâu 2 bác cùng làm nhưng sau khi làm được 3 giờ do bận công việc nên bác Bình phải đi làm việc khác .Hỏi bác An còn phải làm bao lâu nữa mới hoàn thành công việc ?   

Bài 5: Nếu bể không có nước vòi thứ nhất chảy trong 4 giờ sẽ đầy bể.Nếu bể không có nước vòi thứ 2 chảy trong 5 giờ sẽ đầy bể. Khi bể không có nước người ta cho 2 vòi cùng chảy vào bể sau khi chảy được 2 giờ người ta tắt vòi thứ nhất để vòi thứ 2 chảy tiếp. Hỏi sau bao nhiêu thời gian nữa thì bể đầy nước?

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top