Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2015 - phần 1

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục : Đề thi và đáp án có chọn lọc

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2015 2016 phần 1 gồm 5 đề thi dành cho thầy cô, quý phụ huynh cùng các bé tham khảo.

 

Đề số  1) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN KHỐI 3

Năm học: 2015 – 2016

Thời gian: 40 phút

 

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a)Số liền trước của 160 là:

A. 161                 B. 150                       C. 159                      D. 170

          b) Một cái ao hình vuông có  cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

             A.24m                         B.36 m                        C. 10 m                    D. 12 cm

  c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

              A. 98                     B. 908                        C. 980                     D . 9080

          d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

             A. 15 lít                  B. 49 lít                     C. 56 lít                   D. 65 lít

 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào dấu chấm :

*Giá trị của biểu thức

  • 2 + 8 x 5 = 50    ......

       b. 32 : 4 + 4 = 12  .....

 

Bài 3: Tính nhẩm

                7 x 6 = …….                     8 x 7 = ….....

                63 : 9=…….                      64 : 8 =…….

 

Bài 4: Đặt tính rồi tính

             487 + 302              660 – 251           124 x 3                   845 : 7

             ….………             ….………         ….………            …………

             ….………              ….………        ….………            ….………

             ….………              ….………        ………….            ………….

Bài 5: Tìm x:

  •    X : 6 = 144                                          b) 5 x  X = 375

   …………………….                              …………………

   …………………….                              …………………

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa mà An chưa đọc?                                     

 

Đề số  2) 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Học kỳ I năm học 2015-2016.

(Thời gian 40 phút không kể  thời gian giao đề)

 

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm).

63  :  7  = ……

 35 : 5 = ……….

42  :  6  = ……..

 56 : 7 =

 

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

 a)   235 x 2 =

 b)    630 : 7  =

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tính (2 điểm).

         a) 205 + 60 +3 = ………..

 b) 462 + 7 – 40 = …………….

 

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5:   

          Một hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

 Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đề số  3) 

Bài kiểm tra học kì I

Môn thi: Toán - khối 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

 

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1.       Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55  là:

A.100                   B.799                    C.744                    D. 689

2.       Giá trị biểu thức:  930 – 18 : 3 là:

A.924                   B. 304                   C.6              D. 912

3.        7m 3 cm = ....... cm:

A.  73                   B. 703                   C. 10           D. 4

4.       Có 750 quyển sách sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A.  75 quyển        B. 30 quyển                    C. 6 0 quyển                   D. 125 quyển

5.       Có 7 con vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

       A.

1

                    B.

                    C.

1

                   D.

1

6

7

9

 

6.       Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A.  52dm    B.70cm       C.7dm         D. 70 dm

7.     Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông?

 
 

đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1             B. 2             C.3              D. 4

 

8.       8 x 7 < x 8

A. 7                 B. 5                   C. 8             D. 6  

II/ Phần tự luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267  + 125 – 278                                          538 – 38 x 3

....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X  : 7 =  100 + 8                       X   x 7 = 357       

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: (2 điểm)

Một cửa hàng có 453 kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Đề số  4) 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP 3              

Cuối kì I – Năm học: 2015-2016

Thời gian: 40 phút

 

Bài 1: (4,0 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

1) 856: 4 có kết quả là:   

                A.  214                         B.  241                            C.  225

2) 64  x 5 có kết quả là:  

                 A. 203                    B. 320                          C. 415

3) 75+ 15 x 2 có kết quả là:   

                  A. 180                   B. 187                         C. 105.

4) 7 gấp lên 8 lần được :     

                   A. 64                     B. 56                  C. 49

5)   Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

                     A. 24 m                           B.  48 m                         C. 135 m

6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông  đó là:

                     A. 200                              B.140                       C.240.

 7) Tìm x:  X : 3 = 9       Vậy X = ?       

                     A.  X = 3                          B.  X = 27                C.  X = 18

8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?

                    A.4                                    B. 3                           C.2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147                  b) 627- 459                   c)  419  x 2                     d) 475 : 5                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:                                   

              a)   55: 5 x 3                                                               b)  (12+ 11) x 3      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán một phần bốn số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

                       

                        Tóm tắt                                                                    Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đề số  5) 

Đề kiểm tra cuối học kỳ I

 Năm học: 2015-2016

Môn: Toán, lớp 3 (thời gian làm bài 40  phút)

 

I/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (2 điểm).

1. Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 936 ;              B. 639;            C. 963;           D. 886.

               2. Kết quả của phép chia : 84 : 4 là;

                   A. 14;                 B. 21;              C. 8;               D. 12

               3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:

                    A. 781;              B. 681;             C. 921;          D. 671.

               4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

                   A. 39;                 B. 19;                C. 91;           D. 20;

II/ Tự luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;           670 – 261 ;          106 x 9        872 : 4.

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

 

2. Tìm y: (2 điểm).

                  72 : y = 8;             y + 158 = 261;         5 x y = 375;         y : 5 = 141.

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

3. (1,5 điểm).

Năm nay ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi ông?

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

4. (2,5 điểm).

Tổ một trồng được 25 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai  tổ trồng được bao nhiêu cây?

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top