KHẢO SÁT MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ

 - Người đăng bài viết: Đặng Thị Ngọc Trang  - Chuyên mục :  Đã xem: 3308 

Đề thi khảo sát môn tiếng anh lớp 4 trường Tiểu học Cự Khê năm học 2013 - 2014 có đáp án

 

     KHẢO SÁT MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ
Năm 2013 - 2014Full name:........................................................ 
Class: 4...........     Grade – 4
Time: 40 minutes

I. CHOOSE THE BEST ANSWER
1. Where ……. you from?
A. am                 B. are                C. is             D. be
2. When’s your birthday?  It’s……. September. 
A. on                 B. of                 C. in              D. under
3. Can you play football?
A. Yes, I can         B. Yes, I can’t        C. No, I can         D. No, I don’t
4. What lessons have you got today? ……Maths, Vietnamese and English. 
A. I’ve got             B. She’s got             C. They’ve got     D. He’s got
5. How ……. have you got English ? - Four times a week. 
A. sometimes          B. usually             C. never         D. often
6. ….. is she like? She’s cheerful andfriendly. 
A. When             B. What             C. Where         D. How
7. Odd one out
A. Christmas         B. New Year         C. Sunday         D. Children’sDay
8. I like monkeys because they are ……
A. long                 B. scary             C. short             D. funny
9. Let’s go to the………………I want some books. 
A. post office         B. cinema             C. bookshop     D. toys shop
10………are the shirts? They’re 80. 000 dong. 
A. Many              B. How much         C. Much         D. How many              

II. READING
READ THE PASSAGE AND ANSWER THE QUESTIONS BELOW. 
Mid - Autumn festival is coming in a few days. Nam likes the festival very much. He is going to make a big fish lantern for the School Lantern Parade. He is going to eat mooncakes. He likes eating mooncakes with his friends. They are going to sing lots of songs. 
1. What festival is coming in a few days?
……………………………………………………………………………
2. Does Nam like the festval?
……………………………………………………………………………
3. What is he going to do?
……………………………………………………………………………
4. What is he going to eat ?
……………………………………………………………………………
III. WRITING
1. REORDER THE WORDS TO MAKE SENTENCES
Eg; 0. Where/she/does/work/?
       Where does she work?

1. What/ her/ is/ job?
…………………………………………………………………………………
2. I/ grade/ am/ in/ 4/. 
    ………………………………………………………………………………...
3. How/ is/ the/ much/ shirt/?
    …………………………………………………………………………….…..
4. She’s/ to/ going/ take/ umbrella/ an/. 
    ………………………………………………………………………………...
5. Where/ you/ did/ go/ ?
    …………………………………………………………………………….…..
2. WRITE ABOUT YOUR DAILY ACTIVITIES (AT LEAST 5 SETENES)
(Name, age, get up, have breakfast, go to school…….. )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- THE END–
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. 3 điểm
1. B                6. B 
2. C                7. C                         
3. A                8. D
4. A                9. C
5. D                10. B
II. 2 điểm
1. Mid- Autumn festival is coming soon. /Mid- Autumn festival
2. Yes, he does. 
3. He is going to make a big fish lantern. 
4. He is going to eat mooncakes. 
III. 
1. 2. 5 điểm;
1. What is her job?
2. I am in grade 4. 
3. How much is the shirt?
4. She’s going to take an umbrella. 
5. Where did you go?
2. 2. 5 điểm;
My name is…….. I am …………. Everyday I get up at…….. I have breakfast at……. I go to school at…………
Mỗi câu đúng được 0. 5 điểm. Đoạn văn phải từ 5 câu trở lên. 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top