ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

 - Người đăng bài viết: Đặng Thị Ngọc Trang  - Chuyên mục :  Đã xem: 4540 

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu đề thi khảo sát môn Tiếng Anh lớp 5 có kèm theo đáp án bên dưới đề thi.

 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TIẾNG ANH 5 - Thời gian: 60 phút


I. Circle the best answer
1.  Hello, Mrs. Van. This ………………………..…….. Nam.
A. be    B. am    C. is    D. are
2.  “How are you ?”    - “ ………………………..…….. ,  thank you”.
A. I’m fine    B. I’m five    C. I’m nine    D. I’m John
3.  This is a book and that is ………………………..…….. eraser.
A. a    B. an    C. the    D.  Ø
4.  “………………………..……..?”      - “P-E-T-E-R, Peter”
A. What is your name    B. How are you
C. What is that          D. How do you spell your name
5.  There are six ………………………..…….. in his house.
A. bookshelf    B. bookshelfs    C. bookshelfves    D. bookshelves
6.  This is my sister. ………………………..……..name is Hoa. She is a teacher.
A. Its    B. My    C. Her    D. His
7.  Is your father a doctor ………………………..…….. an engineer?
A. and    B. but    C. with    D. or
8.  Sit down and open ………………………..…….. books!
A. you    B. we    C. your    D. Ø
9.  Hieu and Trang are students.  ……………………..…….. are classmates.
A. I    B. They    C. We    D. You
10.  Are there many wastebaskets ………………………..…….. your street?
A. in    B. on    C. to    D. from
II. Read the text, then answer the questions below
This is Peter. He is twenty-four years old and he’s an engineer. There are five people in his family: his father, his mother, his two sisters and he. His father is fifty-one and he is an engineer, too. His mother is forty-eight years old. She is a doctor. His sisters are twelve and seventeen. They are students.
1/. What is his name?
->……………………..……………….…………………………………….........
2/. How old is he?
->……………………..……………….…………………………………………….
3/. What does he do ?
->……………………..……………….…………………………………………….
4/. How many people are there in his family?
 ->……………………..……………….…………………………………………….
5/.  How old is his father ?
->……………………..……………….…………………………………………….
6/.  Is his father an engineer?
->……………………..……………….…………………………………………….
7/.  How old is his mother?
->……………………..……………….……………………………………………..………
8/.  Is his mother a nurse?
->……………………..……………….…………………………………………….
9/.  How old are his sisters?
 ->……………………..……………….…………………………………………….
10/.  What do his sister do?
->……………………..……………….…………………………………………….
III. Make up the questions for the underlined words and phrases
1. We live in Ha Noi.
->……………………..……………….………………………………….………..?
2. I’m thirteen years old.
->……………………..……………….…………………………………….……?
3. They are in their classroom.
 ->……………………..……………….…………………………………………?
4. That is my teacher.
->……………………..……………….…………………………………………?
5. There are thirty students in his class.
->……………………..……………….…………………………………………?
IV. Re- oder the words to make meaningful sentences
1. engineer / an / a / father / is / or / doctor / your ?
 ->……………………..……………….……………………………………………
2. one / three / living-room / are / bedrooms / house / and / my / there / in.
 ->……………………..……………….……………………………………………
3. sister / are / students / those / is / and / my / her / this.
 ->……………………..……………….……………………………………………
4. have / any eggs / some meat / I / but / have / don’t / I.
 -> ……………………………………………………………………………………
5. students / Trang’s / many / class / how / there / in / are?
 -> ………………………………………………………………………………….

The end


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KHẢO SÁT
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 5
I. Circle the best answer: (10   0,25 = 2,5 mks)
1 -C. is    2 -    A. I’m fine    3 -B. an    4 -D. How do you spell your name    5 -D. bookshelves
6 -C. her    7 -D. or    8 -C. your    9 -B. They    10 -        B. on
II. Read the text, then answer the questions below
1/.  His name is Peter.
2/.  He is twenty-four/24 years old.
3/.  He’s an engineer.
4/.  There are five/5 people (in his family).
5/.  He (his father) is fifty-one/51 (years old).
6/. Yes, he is.
7/. She/His mother is forty-eight/48 (years old).
8/. No, she isn’t.
9/. They/His sisters are twelve (years old).
10/. They/His sisters are students.
III. Make up the questions for the underlined words and phrases
 1. Where do you live?
2. How old are you?
3. Where are they?
4. Who is that?
5. How many students are there in his class?
IV. Re- oder the words to make meaningful sentences
1. Is your father a doctor or an engineer?
2. There are three bedrooms and one living-room in my house.
3. This is my sister and those are her students.
4. I have some meat but I don’t have any eggs.
5.  How many students are there in Trang’s class?
The end

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá
4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đề thi - đáp án
Thăm dò ý kiến

Các bậc phụ huynh muốn con học gì khi ở lứa tuổi cấp 1

Top